A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Горінчівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

Статут

І. Загальні положення

 

1. Горінчівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат  трудового навчання і  професійної орієнтації учнів  (надалі – комбінат) –який входить до системи освіти: здійснює профорієнтаційну, допрофесійну і професійну підготовку учнівської молоді, забезпечує реалізацію потреб громадян у здобутті професійно-технічної освіти, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.

2. Головним завданням комбінату є:    

- профорієнтаційна  робота серед учнівської молоді шкіл мікрорайону;

- підготовка кваліфікаційних робітників з рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі державних стандартів, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації;

- постійне удосконалення якості підготовки робітничих кадрів з урахуванням вимог сучасного    виробництва, науки, техніки, культури і перспективи їх розвитку;

- виховання  соціально-активних членів суспільства, формування в них наукового світогляду, творчого мислення, високих людських якостей і національної свідомості;

- надання громадянам можливості самостійного вибору життєвого шляху, зростання їх інтелектуального рівня та професійної культури;

- здійснення на договірній основі підприємствами, установами, організаціями, державною службою зайнятості та фізичними особами професійного навчання громадян, які не зайняті в суспільному виробництві чи сфері послуг або потребують перекваліфікації;

 - підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

 - підготовка, перепідготовка водіїв транспортних засобів категорії А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, Е, Е1.

3.Комбінат створений постановою №10 від 6 квітня 1978 року бюро   Хустського РК КПУ та Хустської районної Ради народних депутатів за  

пропозицією Хустського районного відділу освіти.

         Засновником закладу є  відділ  освіти Хустської  районної  державної  адміністрації.

 Засновник здійснює фінансування витрат на утримання комбінату, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

У своїй діяльності комбінат дотримується законності, державної дисципліни і керується Законом України „Про освіту”, та іншими законодавчими актами, положенням про загальноосвітній навчальний заклад, положенням  про професійно-технічний заклад, положенням про міжшкільні навчально-виробничі комбінати України, а також цим статутом.

4.Комбінат може мати свої підприємства- замовники, відносини з якими  

   регулюються на основі договорів.

5. Комбінат  має право:

- визначати контингент і форми трудової професійної підготовки учнів і громадян;

- створювати структурні підрозділи, організовувати гуртки, курси, секції, студії тощо;

- формувати штатний розпис;

- виробляти товари народного споживання;

- вирощувати сільськогосподарську продукцію;

- надавати платні послуги населенню;

- встановлювати форми заробітної платні і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- застосовувати гнучкий режим праці.

6.Навчально-методичне та кадрове забезпечення, організація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка здійснюються комбінатом самостійно або за його замовленням структурними службами відділів освіти.

7.Медичне обслуговування учнів і персоналу комбінату здійснюється  

  медпрацівником комбінату та дільничною лікарнею і амбулаторією.

8.Комбінат є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках,

   штамп та печатку з зображенням Державного Герба України із своїм

   найменуванням, код комбінату 22080471.

9.Комбінат знаходиться за адресою:

    90430 Україна

   Закарпатська область

   Хустський район

   село Горінчево

   вулиця Незалежності, 47

10. Цей статут розроблений на основі Закону України " Про освіту" , Закону  

   України  "Про професійно-технічну освіту", Положення про міжшкільний

   навчально-виробничий комбінат”, іншими нормативно-правовими актами і

   не суперечить їм.

Трудовий розпорядок в комбінаті визначається правилами внутрішнього  

розпорядку, розробленими на основі чинного законодавства.

11.Комбінат  несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за

   виконання функцій і завдань, які покладені на нього, життя і здоров'я учнів,

   працівників навчального закладу під час навчально-виховного процесу,

   порушення їх прав та інше, що передбачене чинним законодавством.

12.Комбінат є правонаступником ліцею.

13.Рішення про реорганізацію, або ліквідацію комбінату приймає  засновник

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Організація навчально-виховного,

виробничого  процесу

 

1.Організація навчально-виховного, виробничого процесу здійснюється з урахуванням вимог нормативних і навчально-методичних документів середньої та професійно-технічної освіти встановлених Міністерством освіти України, здійснюється на основі навчального плану, який складається комбінатом.

  Навчальний план комбінату затверджує його рада.

2.Направлення учнів шкіл до комбінату та їх зарахування проводиться на підставі заяв учнів та письмової згоди батьків учнів з урахуванням профвідбору, який здійснюється профорієнтаційною службою комбінату та психологічними службами шкіл.

3.Школи, які направляють учнів у комбінат для трудової підготовки, передають комбінату педагогічне навантаження технологічного профілю з предмету „Трудове навчання/технології” (5 годин) та додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів, індивідуальних та групових занять (7 годин), у обсязі якого забезпечується якісне оволодіння учнями обраним профілем навчання.

4.Мережу і наповнюваність навчальних груп визначає комбінат на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги.

5.Навчання учнів здійснюється в кабінетах комбінату та на основі відповідних договорів у виробничих майстернях інших підприємств, полях, фермах тощо.

6.Виробнича практика учнів проводиться на підприємствах, в установах, організаціях для яких здійснюється підготовка кадрів, а також на базі комбінату.

7.У поза навчальний час комбінат може організовувати роботу учнів з технічної творчості, сільськогосподарського дослідництва, раціоналізаторства, підприємництва.

8.Профорієнтація, професійне навчання незайнятої молоді здійснюється

  комбінатом спільно з місцевими центрами зайнятості, а також за договорами

  з підприємствами.

9.Випускникам, які закінчили повний курс навчання, надається право

  складати екзамен на присвоєння кваліфікації, розряду з видачею свідоцтва

  відповідного зразка.

10.Професійне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації

  здійснюється згідно ліцензій, виданих Міністерством освіти за такими

  професіями:

         - 85.53  - діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів;

          -8322-водій автотранспортних засобів ( категорія “В”);

          -8322-водій автотранспортних засобів ( категорія „В, В1” і “С, С1”); 

        -8331-тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А;

        -5220-продавець непродовольчих товарів 3 категорії;

        -         продавець продовольчих товарів 3 категорії;

       -5122-кухар 3 розряду;

       -7436-швачка 2 розряду;

        - 7433 – кравець;

       -4112-оператор комп’ютерного набору.

11.Навчальний рік розпочинається, як правило, 1-го вересня і завершується в терміни встановлені навчальним планом.

  Для деяких категорій учнів, а також під час організації перепідготовки робітників та підвищення їхньої кваліфікації заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування груп.

12.Відволікати учнів від занять у навчальний період на роботи, не пов’язані з професією, забороняється (крім випадків, передбачених Кабінетом Міністрів України).

 

ІІІ. Комбінат і загальноосвітні школи

 

1.Комбінат здійснює координацію профорієнтаційної і методичної роботи з трудового виховання і навчання в загальноосвітніх школах, є центром трудової і професійної підготовки старшокласників у мікрорайоні, сприяє формуванню в учнів свідомої мотивації до майбутньої професійної діяльності , співпрацює з  практичним психологом у здійсненні професійної просвіти, професійної діагностики і консультування, що впливає на вибір профілю навчання учнями.

2. Школи беруть участь у комплектуванні навчальних груп, здійснюють  систематичний контроль за відвідуванням учнями занять у комбінаті, їх  

     успішністю, поведінкою.

     Педагогічні колективи шкіл і комбінату забезпечують наступність у профорієнтаційній роботі, навчально-виховному процесі. Школи і комбінат узгоджують спільну роботу, розклад занять, навчальне навантаження.

 

ІV. Учасники навчально-виховного, виробничого процесу.

 

Управління комбінатом

 

1.Учасниками навчально-виховного, виробничого процесу у комбінаті є:

учні; педагогічні працівники; інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал; батьки (особи які їх замінюють); представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у роботі комбінату.

2.Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права й обов’язки  

  визначено Законом України про освіту.

3.Управління комбінатом в системі освіти здійснюється відділом освіти Хустської  РДА.

4. Безпосереднє управління комбінатом здійснює його директор та органи  

  громадського самоврядування.

5.Вищим органом громадського самоврядування в комбінаті є загальні збори

  (конференція) колективу.

  Делегати конференції з правом вирішального голосу збираються від таких  

  категорій:

  працівники комбінату – зборами трудового колективу;

  учнів комбінату – зборами навчальних груп;

  батьків, представників шкіл, громадськості – батьківськими зборами  

  навчальних груп.

  Кожна категорія обирає 20 делегатів.

 Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Загальні збори (конференція) скликається не менше одного разу на рік. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради комбінату, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор комбінату, засновник.

Загальні збори (конференція):

  обирають раду комбінату, її голову на 2 роки;

  ротація складу ради проводиться щороку;

  заслуховують звіт директора і голови ради комбінату про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

  розглядають найважливіші питання діяльності комбінату;

     приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради   

    комбінату, у разі коли директор не справляється зі своїми обов’язками,   

    порушують клопотання перед відповідним структурним підрозділом

  місцевого органу державної виконавчої влади про його невідповідність  

  посаді.

6.У період між загальними зборами (конференцією) вищим органом  

  громадського самоврядування є рада комбінату. В окремих випадках  

  функції ради можуть виконувати загальні збори.

До ради комбінату обираються по 5 представників від працівників комбінату, учнів, батьків і громадськості загальними зборами (конференцією) відкритим або таємним голосуванням.

Рада комбінату скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше  третини її складу, директором комбінату.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

7.Рада комбінату:

   організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

   затверджує план та режим роботи комбінату;

   підтримує ініціативи щодо вдосконалення трудової підготовки учнів;

   контролює витрачання бюджетних , визначає напрямки витрачання  

    коштів;

   погоджує умови оренди приміщень, споруд і обладнання, створення  

    малих підприємств, кооперативів тощо.

8. У комбінаті створюється педагогічна рада - постійно діючий колегіальний  

   орган, що об’єднує всіх педагогічних працівників комбінату.

    Головою педагогічної ради є директор комбінату.

9.Педагогічна рада:

розглядає основні питання навчально-виховної та виробничої діяльності комбінату;

здійснює вибір варіантів навчальних програм та підручників;

організовує підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду тощо.

10.При педагогічній раді можуть створюватись різноманітні профільні  

    об’єднання, секції, педагогічні консиліуми та робочі групи.

11.Керівництво комбінатом здійснює його директор, який призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства.

12. Директор комбінату:

 -  забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені комбінату;

 -  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами комбінату, затверджує після погодження з радою комбінату кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;

   -  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для  всіх учасників навчально-виховного, виробничого процесу;

   затверджує мережу класів;

  •  організовує трудову підготовку учнів, здійснює контроль за її ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу,  дотримання вимог охорони дитинства і праці;
  •  за погодженням з радою комбінату призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників;
  • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників комбінату;
  •  створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку, застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

  -  несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевим органом державної виконавчої влади.

13.Заступник директора з навчальної роботи:

 - відповідає за організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних програм, якість трудової підготовки учнів;

 - здійснює контроль за ефективністю навчально-виховного процесу, надає методичну допомогу учителям, майстрам виробничого навчання;

 - забезпечує зв’язок і наступність між навчально-виховною роботою шкіл і комбінату.

14.Заступник директора з навчально-виробничої роботи:

 - організовує контроль за проведення роботи з охорони праці, забезпеченням практичної трудової підготовки учнів;

 - відповідає за виробництво і реалізацію продукції комбінату.

15.Методист з профорієнтаційної роботи:

 - організовує роботу профорієнтаційної служби комбінату;

 - надає методичну допомогу з профорієнтації вчителям, майстрам виробничого навчання;

 - проводить роботу по забезпеченню професійного самовизначення учнів, упередження помилок у виборі професії;

 - координує роботу психологічних служб з профорієнтації, профорієнтаційну роботу комбінату, шкіл, базових підприємств.

16.Вчителі комбінату здійснюють навчання і виховання учнів, забезпечують належний рівень їх трудової підготовки, охорону праці дітей, проводять профорієнтаційну, позакласну роботу, беруть участь у підготовці обладнання для проведення навчально-виховного процесу.

17. Майстри виробничого навчання відповідають за якість практичної підготовки учнів, створення умов для їх навчально-виробничої діяльності, виконання учнями вимог охорони праці на робочих місцях.

В навчальне навантаження майстра входять години на проведення практичних занять, виробничої практики учнів. В межах робочого часу майстер виконує навчальне навантаження, готує до занять   матеріально-

технічну базу навчально-виробничого процесу у закріпленій за них майстерні (цеху, лабораторії тощо), бере участь у проведенні гурткової, профорієнтаційної, виховної роботи.

 

V. Майно комбінату

 

1.Майно комбінату становлять основні фонди: навчально-лабораторні  корпуси №№ 1,2,3 з відповідним обладнанням, гараж, 3 автобуси, автомобілі

 ГАЗ-52 – два, ГАЗ -53 один, ГАЗ-66 – два, ЗИЛ -131 – один, трактори Т-40 –

два, Т -25 – один, п’ять автомобілів ВАЗ різних моделей.

 

2.Майно комбінату належить йому на правах  власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного

 законодавства, рішення про заснування, статуту комбінату та укладених ним

  угод.

3.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна комбінату

  може проводитися лише у випадках, передбачених законодавством. Збитки,

  завдані комбінату внаслідок порушення його майнових прав іншими

  юридичними та фізичними особами відшкодовуються відповідно до чинного

  законодавства.

4.Комбінат  відповідно до чинного законодавства користується землею 2 га,

  (акт на користування серія І- ЗК № 001737 від 15 січня 1996 року),  іншими

  природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм

  з їх охорони.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність

 

1. Фінансово-господарська діяльність комбінату  здійснюється на основі його  

   кошторису.

Джерелами формування кошторису комбінату є:

- кошти місцевого (державного) бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення визначення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

- прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень (дільниць);

- кошти, одержані в результаті гарячого харчування учнів їдальні і кафе;

- плата за надання додаткових освітніх послуг;

- кошти, одержані за підготовку кадрів, відповідно до укладених договорів;

- прибутки від надання в аренду приміщень, споруд, обладнання;

- добровільні грошові внески і матеріальні цінності, передані підприємствами, організаціями, установами, а також окремими громадянами ;

- кредити і позички банків;

- валютні надходження;

- інші прибутки.

2. Кошти комбінату  зберігаються на його рахунках в установах банків і

   знаходяться у повному розпорядженні комбінату.

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку в комбінаті визначається Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року № 250.

4. Звітність комбінату  визначається вимогами державної статистики.

5. Діловодство комбінату організовується відповідно до встановленого  

   Міністерством освіти порядку.

 

VІІ.  Міжнародні зв’язки

      

Комбінат має право укладати угоди про співробітництво,  встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

Комбінат  за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати в установленому порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, конкурси тощо), а також виступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

 

 

VІІІ. Контроль за діяльністю комбінату

 

1.Контроль за дотриманням комбінатом  державних стандартів освіти  здійснюється відділом освіти  Хустської  районної  державної  адміністрації  та Закарпатським   обласним управлінням освіти.

2.Основною формою контролю за діяльністю комбінату є атестація, яка  проводиться, як правило, один раз на п’ять років, у порядку встановленому

 Кабінетом Міністрів України.

3.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально - виховним процесом, встановлюється засновником комбінату відповідно до   чинного законодавства.

 

ІХ. Реорганізація або ліквідація комбінату

 

1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію комбінату приймає засновник.

2.Реорганізація або ліквідація комбінату  здійснюється згідно з чинним

  законодавством.

3.Якщо комбінат  реорганізується чи ліквідується, учням, які навчаються в

  ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання за

  обраним профілем, а працівникам, які звільняються або переводяться на

  інше місце роботи гарантовано дотримання їхніх прав та інтересів

  відповідно до законодавства про працю України.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень